MHTET परीक्षेच्या वेळापत्रकात झाला बदल, सर्व तारखा जाणून घ्या. TET EXAM DATE UPDATES

TET EXAM DATE UPDATES

शासन मान्यतेने परिषदेच्या वतीने “महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२1 ये आयोजन दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात येत असल्याचे जाहिर करण्यात आले होते. तथापि सदर दिनांकास देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुका आहे. ही बाब विचारात घेता महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२१ च्या परीक्षा दिनांकात बदल करण्यात येत असून सदर परीक्षा दि.३०/१०/२०२९ ऐवजी २१/११/२०२१ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. सदर TET EXAM DATE UPDATES बदलाची संबंधित परीक्षाधीनी नोंद घ्यावी.

Maharashtra TET Practice Question Papers 2021

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.