घटक 15: Names of the Colours, Shapes of Things /Objects, Vegetables, Fruits and Games (रंगांची, वस्तूच्या आकारांची, भाज्यांची, फळांची व खेळांची नावे)(इयत्ता 5 वी)

Loading…

Share This

घटक 14 : Homophones (दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले; परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द)(इयत्ता 5वी)

Loading…

Share This

घटक 12 : Names of Birds and Animals, their Females, their Young Ones, their Living Places and their Sounds (पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे, त्यांची पिल्ले, त्यांच्या माया, त्यांची घरे व त्यांचे आवाज)

Loading…

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.