Collective Words समूहदर्शक शब्द (Samuhdarshak Shabd)

Samuhdarshak Shabd समूहदर्शक शब्द

1)    काजूची,माशांची   –    गाथण

2)    किल्ल्यांचा–  जुडगा

3)    केसांचा   –    झुबका,पुंजका

4)    केसांची –  बट,जट

5)    केळ्यांचा   –  लोंगर घड

6)    खेळाडूंचा    –   संघ

7)   गवताचा  –   भारा

8)    आंब्यांच्या झाडांची  –  राई

9)    उतारुंची   –  झुंड ,झुंबड

10) उपकरणांचा – संच

11) उंटांचालमाणांचा   –  तांडा

12) करवंदाची–   जाळी

13) गवताची   –    गंजी पेंढी

14) गाईगुरांचे   –  खिल्लार

15) गुरांचा –    कळप

16) चोरांचीदरोडेखोरांची   –   टोळी

17) जहाजांचा  –  काफिला

18) तारकांचा   –   पुंज

19) ताऱ्यांचा   –    पुंजका

20) नारळांचा     –   ढीग

21) नोटांचे  –  पुडके

22) पक्ष्यांचा   –   थवा

23) प्रवाशांची   –   झुंबड

24) फुलझाडांचा–   ताटवा

25) फुलांचा –गूच्छ

26) बांबूंचे  –   बेट

27) भाकऱ्यांची ,रुपयांची  –   चवड

28) मंडक्यांची –   उतरंड

29) प्रश्नपत्रिकांचा  –  संच

30) पाठ्यपुस्तकांचा  –   संच

31) पालेभाजीची  –   गड्डी,जुडी

32) द्राक्षांचा – घड,घोस

33) दुर्वांची  – जुडी

34)धान्यांची  –   रास

35) नाण्यांची –   चळत

36) पिकत घातलेल्या आंब्यांची  –   अढी

37) पुस्तकांचा,वह्यांचा   –   गट्ठा

38) पोत्यांची,नोटांची  –   थप्पी

39) फळांचा  –   घोस

40) माणसांचा –   जमाव

41) वाद्यांचा  –  वृंद

42) विटांचाकालिंगडांचा  –  ढीग

43) विद्यार्थ्यांचा गट

44) विमानांचा   –   ताफा

45) मुलांचा   –    घोळका

46) मुंग्यांची –    रांग

47) मेंढयांचा   –    कळप

48) लाकडांची,उसांची   –   मोळी

49) वस्तूंचा    –   संच

50) वेलिंचा  कुंज

51) साधूंचा – जथा

52) वानरांची   –  टोळी

53) घरांची    –    चाळ

54) ढगांचा   –   घनमंडल

55) सैनिकांचे/सैनिकांची – तुकडी,पथक,फलटण

56) हत्तींचा –   कळप

57) हरिणांचा  –   कळप

58) मातीचा ,विटांचा   –   ढिगारा

59) वाळूचा  –   ढीग

60) मंडक्यांची –   उतरंड

संकलन : सौ. प्रिया सतीश चिंधालोरे

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.