इयत्ता 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा : इंग्रजी (Online Test)

Online Test सोडविण्यासाठी खालील घटक निवडा.

Unit 1 : Letters of the Alphabets

घटक 1 : Associating the Name of a Letter with its Sound

(अक्षरे ध्वनी यांची सांगड)

घटक 2 : Formation of Words using given letters of Alphabet

(मूळाक्षरांतील अक्षरे वापरून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे)

घटक 3 : Writing familiar/related Words with the given Clues/Pictures

(दिलेल्या सूचनांनुसार संबंधित शब्द लिहिणे)

घटक 4 : Correlating Words with Pictures (Action Words and Describing Words)

(क्रियापदांचे व विशेषणाचे चित्रांशी परस्पर संबंध जोडणे)

घटक 5 : Rhyming Words (यमक जुळणारे शब्द)

घटक 6 : Writing Opposite Words (विरुद्धार्थी शब्द लिहिणे)

घटक 7 : Writing Word Register (शब्दांची यादी लिहिणे )

घटक 8 : Finding Small Words from the Bigger Ones

(मोठ्या शब्दांतून लहान शब्द शोधून काढणे)

घटक 9 : Using/Writing Contracted Forms (संक्षिप्त रूपे वापरणे/लिहिणे)

घटक 10 : Dictionary Skill (शब्दकोश पाहण्याचे कौशल्य)

घटक 11 : Parts of the Body (शरीराचे अवयव)

घटक 12 : Names of Birds and Animals, their Females, their Young Ones

(पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे, त्यांची पिल्ले, त्यांच्या माया, त्यांची घरे व त्यांचे आवाज)

घटक 13 : Comparisons (तुलना)

घटक 14 : Homophones (दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले)

परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द)

घटक 15 : Names of the colours, Shapes of Things etc

(रंगांची, वस्तूच्या आकाराची, भाज्यांची फळांची व खेळांची नावे)

दररोजचे ऑनलाइन टेस्ट अपडेट होत आहेत, तरी आपण दररोज अवश्य भेट द्या.
इतर गणित Videos पाहण्यासाठी खालील बटणवर click करा.

येथे क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.