इयत्ता 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा : गणित (Online Test)

Online Test सोडविण्यासाठी खालील घटनिवडा.

विभाग 1 : संख्याज्ञान

1. आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्याचिन्हे

स्पष्टीकरणे पहा.

2. दहा अंकांपर्यंतच्या संख्यांचे वाचन-लेखन

स्पष्टीकरणे पहा.

3. अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत , विस्तारीत मांडणी

स्पष्टीकरणे पहा.

4. 1 ते 100 या संख्यांवर आधारित प्रश्न

स्पष्टीकरणे पहा.

5. मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे.

स्पष्टीकरणे पहा.

6. संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

7. सम, विषम, मूळ, जोडमूळ, सहमूळ, संयुक्त, त्रिकोणी व चौरस संख्या

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

विभाग 2 : संख्यांवरील क्रिया

8. बेरीज (सात अंकी संख्यांपर्यंत)

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

9. वजाबाकी (सात अंकी संख्यांपर्यंत)

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

10. गुणाकार (पाच अंकी गुणिले तीन अंकी)

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

11. भागाकार (पाच अंकी भागिले दोन अंकी)

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

12. पदावली व अक्षरांचा उपयोग

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

13. संख्यांचे विभाजक (अवयव) व विभाज्य, विभाज्यतेच्या कसोट्या

Test सोडवा

स्पष्टीकरणे पहा.

दररोजचे ऑनलाइन टेस्ट अपडेट होत आहेत, तरी आपण दररोज अवश्य भेट द्या.
इतर गणित Videos पाहण्यासाठी खालील बटणवर click करा.

येथे क्लिक करा.

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.