संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती ऑनलाइन टेस्ट – 2

नवोदय, शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गणित तयारीसाठी संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती सराव चाचणी अत्यंत महत्वाची आहे. संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती या घटकावर किमान दोन प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात त्यामुळे या घटकाचा चांगला सराव होण्याच्या दृष्टीने चाचणी जरूर सोडवा.

Share This

संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती ऑनलाइन टेस्ट – 1

नवोदय, शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गणित तयारीसाठी संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती सराव चाचणी अत्यंत महत्वाची आहे. संख्या आणि संख्यालेखन पध्दती या घटकावर किमान दोन प्रश्न परीक्षेत विचारले जातात त्यामुळे या घटकाचा चांगला सराव होण्याच्या दृष्टीने चाचणी जरूर सोडवा.

Share This

घटक 1 : Associating the Name of a Letter with its Sound (अक्षरे व ध्वनी यांची सांगड) (इयत्ता 5 वी)

Loading… Related :Privacy PolicyMSCE Pune Scholarship Result 2020 5th & 8th Class Merit List…Maharashtra TET Previous Year Question Papers 2021MSCE Pune PUP PSS 5th & 8th Class Scholarship Application…

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.