घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 5) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 5) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 4) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 4) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 3) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 3) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 2) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 2) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 1) नवोदय परीक्षा मानसिक क्षमता चाचणी सराव पेपर

घटक 10 : लपलेली आकृती शोधणे (Level 1) ✪ सूचना : या प्रश्नप्रकारात, प्रश्नआकृती ज्या उत्तरआकृतीचा एक भाग आहे, अशी उत्तरआकृती शोधायची असते. यासाठी पुढील पायऱ्यांचा अवलंब करावा : 1. प्रश्नआकृतीतील सरळ उभी रेषा, आडवी रेषा, तिरपी रेषा किंवा वक्र रेषा यांच्यापैकी कोणतीही एक रेषा निवडा व तिची स्थिती लक्षात घ्या. 2. पायरी 1 मध्ये … Read more

Share This
error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.