A Century Of MATHS TRICK No. 6 | कोणत्याही संख्येला 11 ने गुणणे. गणित ट्रिक (फक्त 10 सेकंदात) | Multiply any number by 11. fastest Math trick | गणिताची गंमतीदार ट्रिक

Math Trick No. 6

● कोणत्याही संख्येला 11 ने गुणणे. (फक्त 10 सेकंदात)

उदा.1 : 35 ×11 = किती?

Trick

 ➡️    3  5

     ×   1   1

   ———

    3  (3+5)  5 

उत्तर – 385 ✔️

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

उदा.2 : 385 × 11 = किती?

Trick

 ➡️      3 8 5

       ×      1  1

   ————— 

   3 (3+8) (8+5) 5 

   3  ( 11 )   ( 13 ) 5

➡️ नंतर उत्तर मांडतांना एकाकाकडून एक-एक अंक मांडावे.

➡️ बेरीज दोन अंकांत आल्यास एकक लिहावे व दशक डावीकडील संख्येत मिळवावे.

उत्तर – 4235 ✔️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 सोडवा : उत्तर सांगा.

➡️      8 4 6

       ×      1  1

   ———— 

   [उत्तर सांगा]

  _[Like… Subscribe… & Follow…]_

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

❑ संकलन :- सतीश चिंधालोरे, खराशी

❑  YOUTUBE SEARCH 🔎

*SANSKAR MATHS CLUB*

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.