त्रिकोणी संख्या

  • ज्या संख्या त्रिकोणाकृतीमध्ये दर्शविता येतात, त्या संख्यांना त्रिकोणाकृती संख्या म्हणतात.

रचनेत समभूज त्रिकोण तयार होतो.

       °

    °     °

  °    °     °

°   °    °     °

म्हणजेच 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36,45, 55 या त्रिकोणी संख्या आहेत.

  • त्रिकोणी संख्येचे सूत्र = n(n+1) / 2

जसे 8 वी त्रिकोणी संख्या = 8(8+1)/2=8×9/2=72/2=36.


चौकोनी संख्या

  • ठिपक्यांच्या रचनेमध्ये चौरसाकार तयार होणार्या संख्या या चौकोनी संख्या आहेत. कोणत्याही संख्येस त्याच संख्येने गुणल्यास चौकोनी संख्या मिळते.
  • जसे 4×4=16
  • 2×2=4
  • 3×3=9

रचना:   °   °   °   °

           °   °   °   °

           °   °   °   °

           °   °   °   °

संकलन – सतीश चिंधालोरे

Share This

Leave a Comment

error: Content is protected !! You will punished with copy right claim.